Privacy Beleid 


Embodiment House hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

In dit Privacy beleid wil ik je heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Embodiment House houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn. Persoonsgegevens van cliënten worden door Embodiment House verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 


- Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Embodiment House vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
- Embodiment House heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Embodiment House geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-  Het op de hoogte brengen van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, hierop wil Embodiment House je
wijzen en deze respecteren.

Als Embodiment House ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op mijn website: www.learningfromthebody.com/contact

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten 

- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Embodiment House de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum
- Geslacht;
- Gegevens over de gezondheid. 

Uw persoonsgegevens worden door Embodiment House opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Maximaal 40 jaar. 

- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar. - Embodiment House pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is; 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Embodiment House verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Embodiment House maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
- Embodiment House test en evalueert regelmatig deze maatregelen; 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

Embodiment House geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. 


Minderjarigen 

-Embodiment House  verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger. 


Bewaartermijn 


Rechten omtrent uw gegevens 

- De inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Embodiment House de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Embodiment House opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Uiteraard zal Embodiment House de nodige afspraken nakomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal Embodiment House de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Embodiment House bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 


Beveiliging 


Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Embodiment House van
jou ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.


Verstrekking aan derden binnen de EU 

De gegevens die u aan Embodiment House geeft kan Embodiment House aan derde partijen verstrekken indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient Embodiment House daaraan mee te werken.Embodiment House heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo: 

- Zijn alle personen die namens Embodiment House van jouw gegevens kennis kunnen nemen, gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Hanteert Embodiment House een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen; 


Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door Embodiment House te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Embodiment House kan je vragen om je te legitimeren
voordat Embodiment House gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.


Mag Embodiment House jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 


Embodiment House belooft medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Embodiment House persoonsgegevens delen met derden indien je hier schriftelijk toestemming voorgeeft (denk aan huisarts of medebehandelaren). 

 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen 

Als je naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op! 


Contactgegevens postadres: 

Embodiment House
De Sitterstraat 19
9721EV Groningen 

afra@learningfromthebody.com